Wednesday, November 29, 2006

ખાલી છે બધા જામ *દીપક બારડોલીકર

ખાલી છે બધા જામ *દીપક બારડોલીકર

ના શોર મચે આમ અકારણ સાકી.
લોકોની હશે તીવ્ર વિમાસણ સાકી.

દાવાતો નવા નિત્ય કરોછો બેશક,
ખાલી છે બધા જામ છતાઁ પ ણ સાકી.

*દીપક બારડોલીકર(મોસમ)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home

Counters
Web Site Counter
Web Site Counter